Chess Association of Western Australia


2016 State Allegro Championship PhotosMany thanks to John Pimenov for providing some nice photos taken during the 2016 WA Allegro Championship2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro

2016 Allegro